1. Bendrosios nuostatos.

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.silkokerai.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir www.silkokerai.lt, Sonatos Sinkuvienės individuali veikla nr. 651025 (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Pardavėjas per 3 (tris) darbo dienas, gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma e-parduotuvėje.

2.4. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

3. Pirkėjo teisės:

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3.2.1. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

3.2.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1. Pirkėjas privalo apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. Pardavėjo teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjas įsipareigoja:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytų prekių, įsipareigojame Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius, priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.

7. Prekių pristatymas:

7.1. Prekes pristato Pardavėjas arba pardavėjo įgaliotas atstovas.

7.2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

7.3. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.

7.4. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

8. Prekių grąžinimas.

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėldaiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima daikto grąžinimui.

8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

8.4. Prekės grąžinimo išlaidas dengia Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.

8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10. Informacijos siuntimas.

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

11. Asmens duomenų apsauga.

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

12. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

12.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

12.3. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

Pirkėjo duomenų tvarkymą atlieka Pardavėjo atstovas.

Visos žemiau aprašytos sąlygos apibrėžia Taisykles naudojantis internetine parduotuve www.silkokerai.lt (toliau – Svetainė).

Asmens duomenų tvarkymas

Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje ar formuodamas užsakymą Svetainėje, būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.

Pirkėjas turi teisę kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie Įmonėje tvarkomus pirkėjo asmens duomenis ("teisės žinoti" ir "teisės susipažinti" įgyvendinimas); prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti juos; sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ("teisės sustabdyti" įgyvendinimas); apriboti duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas; suteikti informaciją apie Įmonėje tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ("teisės į duomenų perkėlimą" įgyvendinimas).

Pirkėjas turi teisę reikalauti sunaikinti, ištrinti savo asmens duomenis ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei šie tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba tvarkomi ("teisės būti pamirštam" įgyvendinimas). Tokiu atveju, privalo kreiptis į Pardavėjo atstovą el. paštu info@silkokerai.lt arba telefonu

8-607 30085. Gavęs raštišką prašymą, Pardavėjas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

Renkama informacija

Tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų užsakymą ir laiku jį paruošti, bei pristatyti tinkamu adresu.

Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymu. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti paslaugas, jas palaikyti – pristatyti Jums prekes, susisiekti su Jumis dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, išrašant Sąskaitą-faktūrą ir pan.

Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus. Norėdami įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus - pristatyti užsakymus, (AB „Lietuvos paštas“) užskaityti apmokėjimus (Cardinity, Paysera). Visa asmeninė Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

Pirkėjas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Taisyklių keitimas

Pardavėjas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, jas pakeisdamas Svetainės skiltyje Privatumas.

Taisyklių pakeitimai ar papildymai pradeda galioti nuo jų pakeitimo dienos Svetainėje.

Pirkėjas, nesutikdamas su Taisyklių naujais papildymais ar pakeitimais, turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas panaikintų asmens duomenis ar sustabdytų jų tvarkymą.

Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja redakcija.

Slapukai (angl. cookies)

Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, ar kitą įrenginį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą bei matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip vardas, pavardė, adresas ir pan.). Svetainėse slapukai naudojami formuojant prekių krepšelį, statistikos fiksavimui, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas.

Pirkėjas gali bet kada išjungti slapukų naudojimą arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant, tačiau dauguma svetainių gali neveikti arba veikti netinkamai. Pagal nutylėjimą, dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau per nustatymus jų naudojimą galima pakeisti. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami ir perduodami tretiesiems asmenims slapukų pagalba.

Duomenų apsauga

www.silkokerai.lt elektroninė parduotuvė stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. www.silkokerai.lt visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio. Pirkėjas atsakingas už savo sąskaitos informacijos ir slaptažodžio slaptumą. Visi kiti Jūsų asmeniniai duomenys, yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.