1. Bendrosios nuostatos.

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.silkokerai.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir www.silkokerai.lt, Sonatos Sinkuvienės individuali veikla nr. 651025 (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Pardavėjas per 3 (tris) darbo dienas, gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma e-parduotuvėje.

2.4. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

3. Pirkėjo teisės:

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3.2.1. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

3.2.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1. Pirkėjas privalo apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. Pardavėjo teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjas įsipareigoja:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytų prekių, įsipareigojame Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius, priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.

7. Prekių pristatymas:

7.1. Prekes pristato Pardavėjas arba pardavėjo įgaliotas atstovas.

7.2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

7.3. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.

7.4. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

8. Prekių grąžinimas.

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėldaiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima daikto grąžinimui.

8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

8.4. Prekės grąžinimo išlaidas dengia Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.

8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10. Informacijos siuntimas.

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

11. Asmens duomenų apsauga.

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

12. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

12.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

12.3. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.